SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

T. Vansovej 2
95501 Topoľčany
IČO: 893480

Informácie o inštitúcii SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

 

Súčasnosť strednej odbornej školy obchodu a služieb

 

Naša škola sa nachádza v Nitrianskom kraji. Celý komplex SOŠ je situovaný v strede mesta.

K výbave školy neodmysliteľne patrí telocvičňa s posilňovňou a domov mládeže.

V súčasnosti navštevuje našu školu 622 žiakov, z toho 497 žiakov študuje v študijných odboroch, 68 žiakov v učebných odboroch a 56 žiakov v nadstavbovom štúdiu. Chod školy zabezpečuje 69 pedagogických pracovníkov. Z toho 41 učiteľov, 25 majstrov OV, 3 vychovávatelia a školskí manažéri.

 

Naša škola má svoje pevné miesto a jasnú profiláciu v systéme stredných škôl v okrese Topoľčany i v rámci širšieho regiónu. V súčasnosti možno u nás študovať tieto odbory:

 

Študijné odbory:

6323 6 hotelová akadémia
6341 6 škola podnikania
6405 4 pracovník marketingu
6442 4 obchodný pracovník
6445 4 kuchár
6444 4 čašník, servírka


Nadstavbové štúdium 6403 4 podnikanie v remeslách a službách

 

Učebné odbory:

6460 2 predavač
6445 2 kuchár
6444 2 čašník, servírka
6451 2 aranžér
6489 2 hostinský

Vyučujúci i žiaci majú vytvorené tvorivé prostredie a dobré podmienky pre kvalitu vyučovacieho procesu. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa využívajú moderné informačno-komunikačné technológie najmä pri výučbe informatiky, aplikovanej informatiky, ekonomiky, marketingu, manažmentu, účtovníctva, cestovného ruchu, anglického jazyka, nemeckého, ruského jazyka, ale i v ostatných predmetoch.

 

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v moderne zariadených učebniach, ale i v podnikateľskej sfére na Slovensku i v zahraničí na základe uzatvorených zmlúv s viacerými firmami a agentúrami.

 

Žiaci našej školy majú možnosť pracovať vo viacerých záujmových krúžkoch, ktorých činnosť sa realizuje po skončení vyučovania.

 

Naša škola je zapojená aj do niekoľkých medzinárodných projektov, ktoré nám pomáhajú modernizovať a skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov. Úroveň prípravy našich žiakov je preverovaná na rôznych medzinárodných celoslovenských a krajských odborných súťažiach organizovaných MŠ SR, MH SR, ÚNSK, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov ako aj Slovenskou barmanskou asociáciou COOP Jednota Slovensko. Naši žiaci dosahujú úspechy v medzinárodných, národných a krajských odborných súťažiach, napr. Cassovia Cup, Goral Eurocup, Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, pravidelne sa zúčastňujeme súťaží JUVYR, Mladý tvorca, Gastro IMS Junior CUP, Darčekové balenie v modernom európskom obchode, NICOLAUS CUP, kde naši žiaci obsadzujú popredné miesta. Úspešní sú naši študenti i v športových súťažiach, napríklad v hádzanej a volejbale.

 

Možnosti uplatnenia absolventov

V každom školskom roku končí štúdium na našej škole približne 175 absolventov absolvovaním maturitnej skúšky a záverečnej skúšky. Naši absolventi majú veľmi dobré predpoklady pokračovať ďalej v štúdiu na vysokých školách, resp. v nadstavbovom štúdiu, alebo sa uplatniť v praxi. Kvalitným vzdelávaním žiakov chceme uspokojovať neustále sa zvyšujúce nároky a požiadavky podnikateľskej sféry a rýchlo sa meniaceho trhu práce, ktorý si vyžaduje kvalifikované a vysoko výkonné pracovné sily.

Kde nás nájdete?

Zobrazit